flow-measurement flow-measurement .

flow-measurement

flow measurement | flow transmitter

فلومتر

دبي سنج

Flowmeter

Flow meter

flow measurement

flow transmitter

 

 

فلومتر - دبي سنجFlowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter چيست؟

امروزه اندازه گيري جريان سيال بعنوان يكي از مهمترين پارامترهاي اندازه گيري در صنايع مختلف از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 

در حقيقت اغلب كارشناسان پس از اندازه گيري دما مهمترين كميت اندازه گيري در صنايع را فلو يا جريان سيال ميدانند.با توجه به  اهميت اندازه گيري اين كميت و همچنين تنوع فرآيند صنايع گوناگون ، در طول زمان روشهاي مختلفي براي اندازه گيري جريان سيال بوجود آمده است.انتخابفلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter مناسب براي هر كاربرد نياز به دانش كلي نسبت به روشهاي گوناگون فلومتري و در نظر داشتن پارامترهاي اصلي اندازه گيري از قبيل دقت،قيمت تمام شده،هزينه هاي تعميرات و كاليبراسيون، سازگاري عملكرد فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter  با شرايط پروسه توليدو…مي باشد.

 

تكنيك هاي مختلفي براي اندازه گيري فلو به كار ميرود كه ميتوان به پاره از متداولترين آنها در زير اشاره كرد.

 

اندازه گيري جريان فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به روش جابجائي مثبت Positive Displacement

اندازه گيري جريان فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به روش اوريفيس پليت Orifice Plate

اندازه گيري جريان فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به روش توربيني Turbine

اندازه گيري جريان فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به روتامتري (variable area)

اندازه گيري جريان  فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به آلتراسونيك با پديده دوپلر Ultrasonic: Doppler

اندازه گيري جريان فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به آلتراسونيك با روش زمان انتقال و …. Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight

اندازه گيري جريانفلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به ونتوري Orifice Plate

اندازه گيري جريانفلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به مغناطيسي Magnetic

اندازه گيري جريان فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به ورتكس Vortex Shedder

اندازه گيري جريانفلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به روتامتر) Variable Area (Rotameter

اندازه گيري جريانفلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به فلومتر مخصوص كانالهاي باز Weir and Flume Open channel

اندازه گيري جريانفلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به كورياليس Coriolis

اندازه گيري جريانفلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به گرمائي Thermal

اندازه گيري جريان فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter به پيتوت Pitot Tube

 

فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter چيست؟

فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter وسيله ايست كه حجم مواد عبوري را نسبت به زمان اندازه گيري ميكند . در بيشتر صنايع از جمله صنايع نفت و پتروشيمي و ... دانستن مقدار دقيق فلوي عبوري سيالي مانند گاز و يا نفت با توجه به ملاحظات فني و اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است . توجه به اين نكته كه ميزان كل فلو كه معرف جرم ماده مصرفي است در بسياري موارد نظير پروسه هاي صنعتي كاربرد اقتصادي و معادل قيمت خريد و يا فروش ماده مورد نظر است. همچنين اندازه گيري دقيق فلو به دليل ملاحظات مالي در فروش وخريد حجم مشخصي از ماده و كالا مانند كنتور گاز خانگي و تبادلات نفتي و ...اهميت ويژه اي دارد.

تكنيكنهاي مختلفي براي اندازه گيري فلو به كار ميرود كه ميتوان به پاره از متداولترين آنها در زير اشاره كرد

 

روش جابجائي مثبت Positive Displacement

معمولا اين نمونه جريان سنج به كمت دنده هاي اوال يا بيضي ميزان مشخص و دقيقي از مقدار سيال را جابجا و اندازه گيري ميكنند و بيشتر براي مواد با ويسكوزيته بالا شبيه روغه كاربرد دارند .

 

اوريفيس پليت Orifice Plate

 

فلومتر با كمك ونتوري

از قديمي ترين و پر كاربرد ترين روشهاي اندازه گيري فلوي سيالات مختلف همين نمونها هاي اوريفيس پليت ميباشد . ساختار ساده گذاشتن يك صفحه با سوراخ محاسبه شده در خلال جريان عبوري و اندازه گيري اختلاف فشار دو طرف صفحه امكان اندازه گيري سرعت سيال و به دنبال آن فلو و ميزان جريان بسيار ساده و هوشمندانه ميباشد .

 

روش توربيني Turbine

از فلومتر توربيني براي اندازه گيري فلوي مواد مختلف البته با ويسكوزيته پائين ميتوان استفاده كرد . اين دبي سنج از يك توربين و شمارشگر مخصوص كه تعداد دور بر دقيقه اين توربين را محاسبه ميكند تشكيل شده است و بيشتر به دليل قيمت مناسب و سازوكار ساده مورد استفاده قرار ميگيرد . همچينن نسبت به فلومترهاي الكترومغناطيسي نيازي به رسانائي سيال در اين ابزار دقيق نيست.

 

روتامتر (variable area)

جريان سنج سطح متغير يا روتامتر تقريبا ارزانترين روش فلومتري سيالات گازي و مايعات ميباشد و با تكنيك ساده گوي يا نشانگر شناور در سيال عبوري از يك لوله شفاف امكان قرائت ميزان فلو ميسر ميگردد .

با توجه به دقت كم اين فلومتر بيشتر براي ديدن بصري فلو و به عنوان نمايشگر جريان سيال از اين نمونه استفاده ميگردد.

 

مدلهاي متال تيوب نيز از همين مكانيزم سود ميبرند با اين تفاوت كه از چيزي شبيه دريجه با قابليت جابجايي در محل عبور سيال استفاده ميگردد .اين فلومتر ها معمولا يك لوله فلزي و يك نمايشگر مكعبي شكل دارند و براي سايزهاي بزرگتر از دو اينج و به صورت نصب فلنچي مورد استفاده قرار ميگرند و براي امكانات بيشتري نظير ارسال خروجي به پي ال سي و يا امكان اندازه گيري فلوي سيالات ويسكوز كاربرد دارد.

 

 

فلومتر آلتراسونيك با پديده دوپلر Ultrasonic: Doppler

 

فلومتر آلتراسونيك با روش زمان انتقال و .... Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight

جريان سنجهاي آلتراسونيك يا اولتراسونيك بيشتر براي سيالات كثيف نظير آب فاضلاب مورد استفاده قرار ميگردند و در نمونه هاي پرتابل براي سايزهاي بزرگتر لوله كاربرد فراوان دارند . اين فلومترهاي با استفاده از فرآيند دوپلر در فيزيك و ارسال امواج فراصوتي به سيال در حال رفت و همچنين برگشت و اندازه گير فركانس برگشتي قابليت اندازه گيري سرعت سيال را در انواع مدلهاي خود بسته به كاربرد و كيفيت با دقتهاي متفاوت دارند .

 

فلومتر الكترومغناطيسي Magnetic

 

فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter مغناطيسي با توجه به رسانندگي سيال و ميزان نفوذ امواج الكترومغناطيسي با توجه به سرعت آن در بسياري از موارد براي آب و مواد رسانا كاربرد دارند . در انوا مختلف جريان سنج در توليد اين فلومتر خواص سيال و كاربرد آن را در جنس بدنه و الكترودهاي آن در نظر گرفته ميشود . ...

 

 

 

فلومتر هاي ورتكس  Vortex Shedding

 

از فلومترهاي ورتكس براي اندازه گيري بيشتر سيالات ، حتي مايعات با ويسكوزيته بالا شبيه روغن و قير داغ و سيالات با دماي بالا ميتوان استفاده كرد. مكانيزم اين مدل فلومتر بر اساس سنسوري كه قابليت اندازه گيري لرزشهاي اينجاد شده در اثر جريانات گردابي سيال پس از برخورد با مانعي در مسير حركت خود را دارد ميباشد .

 

 

فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter مخصوص كانالهاي باز Weir and Flume Open channel

 

براي اندازه گيري حجم بالاي فلوي عبوري در كانال هاي روباز و رودخانه هاي با ايجاد مجراهايي با شكل مشخص و اندازه گيري سطح مايع ميتوان ميزان دبي آب را اندازه گيري نمود.

 

-

كوريوليس Coriolis

 

فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter كورياليس از دقيقترين و گرانترين نمونه هاي اين ابزار ميباشند كه قادر به اندازه گيري بيشتر سيالات دارا با دقت بالا دارا ميباشد . بيشتر از اين فلومتر در ايستگاه هاي گاز و صنايع نفتي كه دقت اندازه گيري در پروسه دقيق نياز ميباشد و همچنين براي مواردي نظير خريد و فروش مواد نفتي و استفاده ميگردد .

 

 

مس فلومتر گرمائي Thermal Mass

 

فلومتر - دبي سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter ترمال مس يا بيشتر با توجه به اينكه در سيالات گازي فشار خط در اندازه گيري ميزان جريان اثر مستقيم دارد ميتواند با مكانيزمي كه مستقل از فشار و فقط با ميزان اندازه گيري دماي يك المان دمايي به كمك يه سنسور دما دارد مستقل از فشار با دقت مطلوب فلوي مورد نظر را اندازه گيري نمايد .

 

 

پيتوت Pitot Tube

براي اندازه گيري فلو كانالهاي هوايي و بيشتر در صنايع HVAC يا گرمايش و سرمايشي از مدلهاي پيتوت تيوب كه تشكل شده از يك لوله ته باز كه با يك فشار سنج ميزان فشار داخل آن مرتبط با فلوي عبوري از سر باز طرف ديگر ميباشد استفاده ميگردد .

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۰:۴۲ توسط:flow-measurement موضوع: نظرات (0)